شماره ٤٠٨: صنما چنان لطيفي که به جان ما درآيي

صنما چنان لطيفي که به جان ما درآيي
صنما به حق لطفت که ميان ما درآيي
تو جهان پاک داري نه وطن به خاک داري
چه شود اگر زماني به جهان ما درآيي
تو لطيف و بي نشاني ز نهان ها نهاني
بفروزد اين نهانم چو نهان ما درآيي
چو تو راست اي سليمان همگي زبان مرغان
تو به لب چه شهد بخشي چو زبان ما درآيي
به جهان ملک تويي بس نکشد کمان تو کس
بپرم چو تير اگر تو به کمان ما درآيي
بخرام شمس تبريز که تو کيمياي حقي
همه مس ما شود زر چو به کان ما درآيي