شماره ٣٧٣: تا بنستاني تو انصاف از جهود خيبري

تا بنستاني تو انصاف از جهود خيبري
جان به جانان کي رساني دل به حضرت کي بري
جعفر طياروار ار آب و از گل کي رهي
تا نخندي اندر آتش همچو زر جعفري
دل نبيند آنک باشد جسم و جان را او حجاب
سر ندارد آنک بنهد پا در اين ره سرسري
تا دو چشمت بسته باشد اندر اين بازارگاه
سخت ارزان مي فروشي ليک انبان مي خري