شماره ٣٤٩: با يار بساز تا تواني

با يار بساز تا تواني
تا بي کس و مبتلا نماني
بر آب حيات راه يابي
گر سر موافقت بداني
با سايه يار رو يکي شو
منماي ز خويشتن نشاني
گر رطل گران دهند درکش
اي جان بگذار اين گراني
اي دل مپذير بيش صورت
مي باش چو آب در رواني
پذرفتن صورت از جمادي است
مفسر اگر از رحيق جاني
در مجلس دل درآ که آن جا
عيش است و حريف آسماني