شماره ٣٤٧: اي قلب و درست را روايي

اي قلب و درست را روايي
پيش تو که زفت کيميايي
در ره خر بد ز اسب رهوار
از فضل تو کرده پيش پايي
گر پاي سگي ره تو کوبد
بر شير وغاش برفزايي
در عشق تو پاشکستگانند
دارند اميد پرگشايي
در تو مگسي چو دل ببندد
يابد ز درت پر همايي
فضل تو علي هين گفت
تا نگشايد ره گدايي
خاموش که هر محال و صعبي
آسان شود از کف خدايي