شماره ٣٣٥: گويم سخن لب تو يا ني

گويم سخن لب تو يا ني
اي لعل لب تو را بها ني
اي گفته ما غلام آن دم
کان جا همگي تويي و ما ني
اين جا که منم بجز خطا ني
و آن جا که تويي بجز عطا ني
اين جا گفتن ز روي جسم است
و آن جا همه هستي است جا ني
سياره همي روند پا ني
صد مشک روانه و سقا ني
رنجورانند همچو ايوب
دريافته صحت و دوا ني
بي چشمانند همچو يعقوب
بينا شده چشم و توتيا ني
ره پويانند همچو ماهي
بينند طريق ها ضيا ني
از رشک تو من دهان ببستم
شرح تو رسد به منتها ني