شماره ٣٣١: چون عشق کند شکرفشاني

چون عشق کند شکرفشاني
در جلوه شود مه نهاني
بيني که شکر کران ندارد
خوش مي خوري و همي رساني
مي غلط به هر طرف که غلطي
بر سبزه سبز بوستاني
گر ز آنک کله نهي وگر ني
شاهنشه جمله خسرواني
آن را بيني که من نگويم
زيرا که بگويمت بداني
چون چشم تو وا کنند ناگه
بر شهر عظيم آن جهاني
ماننده طفل نوبزاده
خيره نگري و خيره ماني
تا چشم بر آن جهان نشيند
چاره نبود از اين نشاني
بگريز به نور شمس تبريز
تا کشف شود همه معاني