شماره ٣٢٩: اي آنک تو شاه مطرباني

اي آنک تو شاه مطرباني
زان دلبرکش بگو که داني
خواهم که دو عشر اي خوش آواز
از مصحف حسن او بخواني
در هر حرفيش مستمع را
بگشايد چشمه معاني
سينش گويد که فاستجيبوا
نونش گويد که لن تراني
اي طره او چه پاي بندي
وي غمزه او چه بي اماني
از نرگس او است اي گل سرخ
کان اطلس سرخ مي دراني
ماندم ز تمام کردن اين
باقيش تو بگو بر اين نشاني