شماره ٣١٠: اي بي تو حرام زندگاني

اي بي تو حرام زندگاني
خود بي تو کدام زندگاني
بي روي خوش تو زنده بودن
مرگ است به نام زندگاني
پازهر تويي و زهر دنيا
دانه تو و دام زندگاني
گوهر تو و اين جهان چو حقه
باده تو و جام زندگاني
بي آب تو گلستان چو شوره
بي جوش تو خام زندگاني
بي خوبي حسن باقوامت
نگرفته قوام زندگاني
با جمله مراد و کام بي تو
نايافته کام زندگاني
تا داد سلامتي ندادي
کي کرد سلام زندگاني
خامش کردم بکن تو شاهي
پيش تو غلام زندگاني