شماره ٢٧٠: مرا بگرفت روحاني نگاري

مرا بگرفت روحاني نگاري
کناري و کناري و کناري
بزد با من ميان راه تنگي
دوچاري و دوچاري و دوچاري
ز جان برخاست ز آتش هاي عشقش
بخاري و بخاري و بخاري
مبادا هيچ دل را زين چنين عشق
قراري و قراري و قراري
سکست اين کره تند دل من
فساري و فساري و فساري
نهاده بر سرش افسار سودا
غباري و غباري و غباري
فتاده در سرش از شمس تبريز
خماري و خماري و خماري