شماره ٢٥٧: کجا شد عهد و پيمان را چه کردي

کجا شد عهد و پيمان را چه کردي
امانت هاي چون جان را چه کردي
چرا کاهل شدي در عشقبازي
سبک روحي مرغان را چه کردي
نشاط عاشقي گنجي است پنهان
چه کردي گنج پنهان را چه کردي
تو را با من نه عهدي بود ز اول
بيا بنشين بگو آن را چه کردي
چنان ابري به پيش ما چه بستي
چنان خورشيد خندان را چه کردي