شماره ٢٤٣: مبارک باد بر ما اين عروسي

مبارک باد بر ما اين عروسي
خجسته باد ما را اين عروسي
چو شير و چون شکر بادا هميشه
چو صهبا و چو حلوا اين عروسي
هم از برگ و هم از ميوه ممتع
مثال نخل خرما اين عروسي
چو حوران بهشتي باد خندان
ابد امروز فردا اين عروسي
نشان رحمت و توقيع دولت
هم اين جا و هم آن جا اين عروسي
نکونام و نکوروي و نکوفال
چو ماه و چرخ خضرا اين عروسي
خمش کردم که در گفتن نگنجد
که به سرشت است جان با اين عروسي