شماره ٢٤١: صلا اي صوفيان کامروز باري

صلا اي صوفيان کامروز باري
سماع است و نشاط و عيش آري
صلا کز شش جهت درها گشاده ست
ز قعر بحر پيدا شد غباري
صلا کاين مغزها امروز پر شد
ز بوي وصل جاني جان سپاري
صلا که يافت هر گوشي و هوشي
ز بي هوشي مطلق گوشواري
صلا که ساعتي ديگر نيابي
ز مشرق تا به مغرب هوشياري
در آن ميدان که دياري نمي گشت
به هر گوشه ست روحاني سواري
چو هيزم اندر اين آتش درآييد
که تا هفتم فلک دارد شراري
ميان شوره خاک نفس جز وي
به هر سويي درختي جويباري
تو اندر باغ ها ديدي که گيرد
درختي مر درختي را کناري