شماره ١٨٨: در کوي کي مي گردي اي خواجه چه مي خواهي

در کوي کي مي گردي اي خواجه چه مي خواهي
پابسته شدي چون من زان دلبر خرگاهي
گر بسته شدي از وي رسته ز همه بندي
ني خدمت کس خواهي ني خسروي و شاهي
شد خدمت تو دستان چون خدمت سرمستان
در آب سجود آري بي مسئله چو ماهي
چون مست و خراب آمد سجده گهش آب آمد
فارغ ز ثواب آمد فرد از ره و بيراهي
کو ره چو در اين آبي کو سجده چو محرابي
ني ظالم و ني تايب ني ذاکر و ني ساهي