شماره ١٧٨: اي دشمن عقل من وي داروي بي هوشي

اي دشمن عقل من وي داروي بي هوشي
من خابيه تو در من چون باده همي جوشي
اول تو و آخر تو بيرون تو و در سر تو
هم شاهي و سلطاني هم حاجب و چاووشي
خوش خويي و بدخويي دلسوزي و دلجويي
هم يوسف مه رويي هم مانع و روپوشي
بس تازه و بس سبزي بس شاهد و بس نغزي
چون عقل در اين مغزي چون حلقه در اين گوشي
هم دوري و هم خويشي هم پيشي و هم بيشي
هم مار بدانديشي هم نيشي و هم نوشي
اي رهزن بي خويشان اي مخزن درويشان
يا رب چه خوشند ايشان آن دم که در آغوشي
آن روز که هشيارم من عربده ها دارم
و آن روز که خمارم چه صبر و چه خاموشي