شماره ١٦٩: گر شمس و قمر خواهي نک شمس و قمر باري

گر شمس و قمر خواهي نک شمس و قمر باري
ور صبح و سحر خواهي نک صبح و سحر باري
اي يوسف کنعاني وي جان سليماني
گر تاج و کمر خواهي نک تاج و کمر باري
اي حمزه آهنگي وي رستم هر جنگي
گر تيغ و سپر خواهي نک تيغ و سپر باري
اي بلبل پوينده وي طوطي گوينده
گر قند و شکر خواهي نک قند و شکر باري
اي دشمن عقل و هش وي عاشق عاشق کش
گر زير و زبر خواهي نک زير و زبر باري
اي جان تماشاجو موسي تجلي جو
گر سمع و بصر خواهي نک سمع و بصر باري
اي ديو پر از کينه وي دشمن ديرينه
گر فتنه و شر خواهي نک فتنه و شر باري
خاموش مگو چندين برخيز سفر بگزين
گر يار سفر خواهي نک يار سفر باري
شمس الحق تبريزي از حسن و دلاويزي
گر خسته جگر خواهي نک خسته جگر باري