شماره ١٦٨: اي صورت روحاني امروز چه آوردي

اي صورت روحاني امروز چه آوردي
آورد نمي دانم دانم که مرا بردي
اي گلشن نيکويي امروز چه خوش بويي
بر شاخ کي خنديدي در باغ کي پروردي
امروز عجب چيزي مي افتي و مي خيزي
در باغ کي خنديدي وز دست کي مي خوردي
آن طبع زرافشاني و آن همت سلطاني
پيران و جوانان را آموخت جوامردي
بگذر ز جوامردي کان هم ز دوي خيزد
در وحدت همدردي درکش قدح دردي
هم همره و همدردي هم جمعي و هم فردي
هم عاشق و معشوقي هم سرخي و هم زردي
با اين همه در مجلس بنشين و ميا با من
ترسم که ميان ره بگريزي و برگردي
ور ز آنک همي آيي با خويش مبر دل را
کز دل دودلي خيزد گه گرمي و گه سردي