شماره ١٦٤: اي يار غلط کردي با يار دگر رفتي

اي يار غلط کردي با يار دگر رفتي
از کار خود افتادي در کار دگر رفتي
صد بار ببخشودم بر تو به تو بنمودم
اي خويش پسنديده هين بار دگر رفتي
صد بار فسون کردم خار از تو برون کردم
گلزار ندانستي در خار دگر رفتي
گفتم که تويي ماهي با مار چه همراهي
اي حال غلط کرده با مار دگر رفتي
مانند مکوک کژ اندر کف جولاهه
صد تار بريدي تو در تار دگر رفتي
گفتي که تو را يارا در غار نمي بينم
آن يار در آن غار است تو غار دگر رفتي
چون کم نشود سنگت چون بد نشود رنگت
بازار مرا ديده بازار دگر رفتي