شماره ١٦٢: گر هيچ نگارينم بر خلق عيانستي

گر هيچ نگارينم بر خلق عيانستي
اي شاد که خلقستي اي خوش که جهانستي
گر نقش پذيرفتي در شش جهت عالم
بالا همه باغستي پستي همه کانستي
از خلق نهان زان شد تا جمله مرا باشد
گر هيچ پديدستي آن همگانستي