شماره ١١٧: الا اي جان جان جان چو مي بيني چه مي پرسي

الا اي جان جان جان چو مي بيني چه مي پرسي
الا اي کان کان کان چو با مايي چه مي ترسي
ز لا و لم مسلم شو به هر سو کت کشم مي رو
به قدوست کشم آخر که خانه زاده قدسي
چه در بحث اصولي تو چه دربند فصولي تو
چه جنس و نوع مي جويي کز اين نوعي و زين جنسي
اگر دامان جان گيري به ترک اين و آن گيري
که از جمله مبرايي نه از جني نه از انسي