شماره ١٠٣: بناميزد نگويم من که تو آني که هر باري

بناميزد نگويم من که تو آني که هر باري
زهي صورت بدان صورت نمي ماني که هر باري
بسوزد دل اگر گويم همان دلدار پيشيني
بسوزد جان اگر گويم همان جاني که هر باري
فلک هم خرقه ازرق بدرد زود تا دامن
اگر تو آستين زان سان برافشاني که هر باري
زهي خلوت زهي شاهي مسلم گشت آگاهي
اگر زان سان من و ما را برون راني که هر باري
بنال اي بلبل بيخود که سوز ديگر آوردي
بدان دم نامه گل را نمي خواني که هر باري