شماره ٦٥: گر ز تو بوسه اي خرد صد مه و مهر و مشتري

گر ز تو بوسه اي خرد صد مه و مهر و مشتري
تا نفروشي اي صنم کز مه و مهر خوشتري
ور دو هزار جان و دل بر در تو وطن کند
در مگشاي اي صنم کز دل و جان تو برتري
آينه کيست تا تو را در دل خويش جا دهد
اي صنما به جان تو کآينه در بننگري
دست مده تو چرخ را تا که به پيش اسب او
غاشيه تو را کشد بر سر خود به چاکري
دولت سنگ پاره اي گر چه بيافت چاره اي
در تن خويش بنگرد بيند وصف گوهري
اي دل بازشکل من جانب دست عشق او
با پر عشق او بپر چند به پر خود پري
در پي شاه شمس دين تا تبريز مي دوان
لشکر عشق با وي است رو که تو هم ز لشکري