شماره ٣٢: هم نظري هم خبري هم قران را قمري

هم نظري هم خبري هم قران را قمري
هم شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکري
هم سوي دولت درجي هم غم ما را فرجي
هم قدحي هم فرحي هم شب ما را سحري
هم گل سرخ و سمني در دل گل طعنه زني
سوي فلک حمله کني زهره و مه را ببري
چند فلک گشت قمر تا به خودش راه دهي
چند گدازيد شکر تا تو بدو درنگري
چند جنون کرد خرد در هوس سلسله اي
چند صفت گشت دلم تا تو بر او برگذري
آن قدح شاده بده دم مده و باده بده
هين که خروس سحري مانده شد از ناله گري
گر به خرابات بتان هر طرفي لاله رخي است
لاله رخا تو ز يکي لاله ستان دگري
هم تو جنون را مددي هم تو جمال خردي
تير بلا از تو رسد هم تو بلا را سپري
چونک صلاح دل و دين مجلس دل را شد امين
مادر دولت بکند دختر جان را پدري