شماره ١٤٧: بروت تافتنت گربه شاني هوس است

بروت تافتنت گربه شاني هوس است
بريش مرد شدن بز گماني هوس است
بحرف و صوت پلنگي نيايد از روباه
فسون غرشت افسانه خواني هوس است
ز آدمي چه معاش است هم جوالي خرس
تلاش صوف و نمد زندگاني هوس است
بوهم وانگذارد خرد زمام حواس
رمه بگرگ سپردن شباني هوس است
چه لازم است بشيخي علاقه دستار
خري بشاخ رساندن جواني هوس است
بدستگاه شترمرغ انفعال مکش
که محملت همه بر پرفشاني هواست
غبار عبرت سر چنگ هاي خرس بگير
که ريش گاي و اين شانه راني هوس است
ز تازيانه و چوب آنچه مايه اثر است
براي کوي خران ميهماني هوس است
تنيده است بدم لابکي جنون هوس
بدين سگان چقدر ميزباني هوس است
بسحر پوچ ز اعجاز دم زدن (بيدل)
درين حياکده گوساله باني هوس است