شماره ٦٧: نيم آنکه بجرات وصف لبت رسدم خم و پيچ عنان ادب

نيم آنکه بجرات وصف لبت رسدم خم و پيچ عنان ادب
زتامل موج گهر زده ام در حسن ادا بزبان ادب
زحقيقت حرمت و پاس حيا بمزاج غرض هوسان چه اثر
که گرسنه نان طمع نخورد قسم نمک سرخوان ادب
اگرت زتردد ننگ طلب دل جمع شود سر و برگ غنا
زغبار کساد متاع هوس نرسي بزيان دکان ادب
قدمت زه دامن شرم نشد که بمعني کعبه نظر فگني
بطواف در تو رسد همه کس چو تو پا نکشي زمکان ادب
همه عمر بمکتب کسب فنون دل بيخبر تو طپيد بخون
نشد آنکه رسد دو نفس سبقت زمعلمي همه دان ادب
تب و تاب مراتب عجز رسا بچه ناله کند دل خسته ادا
که اگر بقلم ره خط سپرم همه نقطه دمد زبيان ادب
زترانه حيرت (بيدل) من بچه نغمه طپد رگ ساز سخن
که تري شکنددم عرض نفس پر و بال خدنگ کمان ادب