برای جستجو میتوانید از نمونه های زیر استفاده کنید.
جستجوی ابیاتی که به ترتیب بیشترین مطابقت را با کلمات یا عبارت مورد نظر شما دارند:
گنج شایگان رایگان
اگر میخواهید بعضی از کلمات حتما در بیت وجود داشته باشند از علامت + در ابتدای کلمه استفاده کنید:
+گنج شایگان +رایگان
میتوانید از '*' و '؟' استفاده کنید:
گنج؟ شایگان رایگان*
برای جستجوی عین عبارت از گیومه استفاده کنید:
"گنج شایگان" +رایگان