شماره ٦

خداوندا چنين شهري که از آب و هوا خاکش
زد آتش در درون صد بار آب زندگاني را
به هندو رايگان افتاد ازو بستان به ترکي ده
که هندو قدر نشناسد متاع رايگاني را