شماره ٢٨٠

اي همه گفتار خوب بي کردار،
بي مزه اي و نکو چو دستنبوي
روي مکن هر سوئي و باز مگرد
از سخن خويش مباش چو گوي
گوي نه اي چون دوروي گشته ستي؟
گوي کند هر زمان به هرسو روي
آنچه نخواهي که به درويش مکار
وانچه نخواهي که بشنويش مگوي