شماره ٢٧٨

چنين در کارها بسيار منديش
مگو ورنه بکن کاري که گفتي
نبايد کز چنين تدبير بسيار
ز تاريکي به تاريکي درافتي