شماره ١٤٦

امتت را چون نبيني بر چه سانند؟ اي رسول
بيشتر جز مر ستوران را نمانند، اي رسول
گر نگشته ستند فتنه بر جهان از دين حق
چون جهانند و طلب گار جهانند، اي رسول؟
از قوي عهدي که کردي بر همه روز غدير
چون خر از نشتر جهانند و رمانند، اي رسول
سود دنيا را همي جويند و ننديشند هيچ
گرچه از دين و شريعت بر زيانند، اي رسول
چون زمان داده است تا محشر خداي ابليس را
جمله قومش بر اميد آن زمانند، اي رسول
زانکه خان دوستي ديو شد دل شان همه
دشمنان اهل بيت و خاندانند، اي رسول
اين مسلمانان به نام، از کشتن اولاد تو
چون جهودان نيز پيغمبر کشانند، اي رسول
روي گرداننده از پاکيزه فرزندان تو
کور و گمره بر طريق اين و آنند، اي رسول
بي گمان چون بر وصي و اولاد او دشمن شدند
بر تو اي خيرالبشر پس بي گمانند، اي رسول
چون خروسان بر زدن دعوي کنند اينها وليک
وقت حجت پر کنيده ماکيانند، اي رسول
چون فقيهان خوانم اينها را، که علم فقه را
جز که از بهر رياست مي نخوانند، اي رسول؟
بر زبان هر کو براند نام فرزندان تو
چون مرا از خان و مان او را برانند، اي رسول
وز طمع در جامگي و خوردن مال يتيم
مانده بر درگاه مير و شاه و خانند، اي رسول
هر که زيشان چيزکي پرسد ز علم فقه ازو
بر اميد ساخته زنبيل و خوانند اي رسول
پر لجاجند از مذاهب تا چو آيد ميزبان
بر طريق و مذهب اين ميزبانند، اي رسول
چشم دل در پيش حق مي باز نتوانند کرد
وز جهالت جان به باطل برفشانند،اي رسول
آز آن فرعون دورت جاودان آورد خلق
امت فرعون دور و جاودانند، اي رسول
جاودان را امتند و نيستند آگاه ازان
جادوان اندر عذاب جاودانند، اي رسول
از مصيبت هاي فرزندان تو چون بشنوند
زان شنودن بخت بد را شادمانند، اي رسول
دوستان خاندان اندر ميان دشمنان
همچو ميوه ي خوش به برگ اندر نهانند،اي رسول
عهد فرزندانت را تعويذ گردن کرده اند
تا بدان ز ابليس دور اندر امانند، اي رسول
مؤمنان چون تشنگانند و امامان زمان
ابر رحمت را بر ايشان آسمانند، اي رسول
رحمت ايزد توي بر خلق و، فرزندان تو
همچو تو بر ما رحيم و مهربانند، اي رسول
دوستان اهل بيت تو به نور علمشان،
چون به قيمت زر، به حکمت داستانند،اي رسول
چون وصي را رد کرده ستند امت بيشتر
از پس بهمان و شاگرد فلانند، اي رسول؟
جز که ما را نيست معلوم اين که فرزندان تو
خازن علمند و گنجور قرانند، اي رسول
جز که شيعت کس نمي گويد رحيق و سلسبيل
ناصبي يکسر همه جوياي نانند، اي رسول
فتنه گشتستند بر الفاظ بي معني همه
نيستند اينها قرآن خوان، طوطيانند، اي رسول
لفظ بي معني چه باشد؟ شخص بي جان از قياس
اهل بيتت شخص دين را پاک جانند، اي رسول
خلق را از بهر معني قران بايد امام
اين امامان مزور بي بيانند، اي رسول
اين امامان سوي اهل حکمت از بي حاصلي
همچنان کاندر بيابان نردبانند، اي رسول
شاعيان مر ناصبي را در سؤال مشکلات
راست همچون در نواله استخوانند، اي رسول
شيعت حق را امامان زمان اهل بيت
از پي ابليس دور اندر امانند، اي رسول
دل گران دارند شيعت بر سبکساران خلق
رايگان اين ناکسان را بر کران اند، اي رسول
چون به مشکل هاي تاويلي بگيرم راهشان
جز بسوي زشت گفتن ره ندانند، اي رسول
چون نگشتند از طريق بهتري اين امتت
بد سگال و بد فعال و بد نشانند، اي رسول
در ميان خلق دين حق نمانده ستي وليک
اهل بيت و مؤمنان اندر ميانند، اي رسول
ار تو مردم بوديي و امروز امت مردمند
پس نپندارم که اينها مردمانند، اي رسول