شماره ١٣٣

چو شمشير بايدت بود، اي برادر،
به جاي بدي بد به جاي خوشي خوش
دو پهنيش چون آب نرم است و روشن
دو پهلوش ناخوش چو سوزنده آتش