شماره ٩١

بر دشمني دشمنت چو ديدي
فعلش، نه نشان و نه داغ بايد
اقرار بسي برتر از گواهان
با روز همي چه چراغ بايد؟