شماره ٩٠

گويمت چگونه شود زنده کو هلاک شود:
آب باز آب شود خاک باز خاک شود
جانش زي فراز شود تنش زي مغاک شود
تن سوي پليد شود پاک باز پاک شود