شماره ٥٨

گزينم قران است و دين محمد
همين بود ازيرا گزين محمد
يقينم که من هردوان را بورزم
يقينم شود چون يقين محمد
کليد بهشت و دليل نعيمم
حصار حصين چيست؟ دين محمد
محمد رسول خداي است زي ما
همين بود نقش نگين محمد
مکين است دين و قران در دل من
همين بود در دل مکين محمد
به فضل خداي است اميدم که باشم
يکي امت کمترين محمد
به درياي دين اندرون اي برادر
قران است در ثمين محمد
دفيني و گنجي بود هر شهي را
قران است گنج و دفين محمد
بر اين گنج و گوهر يکي نيک بنگر
کرا بيني امروز امين محمد؟
چو گنج و دفينت به فرزند ماندي
به فرزند ماند آن و اين محمد
نبيني که امت همي گوهر دين
نيابد مگر کز بنين محمد؟
محمد بدان داد گنج و دفينش
که او بود در خور قرين محمد
قرين محمد که بود؟ آنکه جفتش
نبودي مگر حور عين محمد
ازاين حور عين و قرين گشت پيدا
حسين و حسن سين و شين محمد
حسين و حسن را شناسم حقيقت
بدو جهان گل و ياسمن محمد
چنين ياسمين و گل اندر دو عالم
کجا رست جز در زمين محمد؟
نيارم گزيدن همي مر کسي را
بر اين هر دوان نازنين محمد
قران بود و شمشير پاکيزه حيدر
دو بنياد دين متين محمد
که استاد با ذوالفقار مجرد
به هر حربگه بر يمين محمد؟
چو تيغ علي داد ياري قران را
علي بود بي شک معين محمد
چو هرون ز موسي علي بود در دين
هم انباز و هم هم نشين محمد
به محشر ببوسند هارون و موسي
رداي علي و آستين محمد
عرين بود دين محمد وليکن
علي بود شير عرين محمد
بفرمود جستن به چين علم دين را
محمد، شدم من به چين محمد
شنودم ز ميراث دار محمد
سخن هاي چون انگبين محمد
دلم ديد سري که بنمود از اول
به حيدر دل پيش بين محمد
زفرزند زهرا و حيدر گرفتم
من اين سيرت راستين محمد
از آن شهره فرزند کو را رسيده است
به قدر بلند برين محمد
نبودي ازين بيش بهره ي من ازوي
اگر بودمي من به حين محمد
جهان آفرين آفرين کرد بر من
به حب علي و آفرين محمد
کنون بافرين جهان آفرينم
من اندر حصار حصين محمد
تو اي ناصبي جز که نامي نداري
از اين شهره دين وزين محمد
به دشنام مر پاک فرزند او را
بدري همي پوستين محمد
مرا نيز کز شيعت آل اويم
همي کشت خواهي به کين محمد
به دين محمد تو را کشتن من
کجا شد حلال؟ اي لعين محمد
به غوغا چه نازي؟ فراز آي با من
به حکم کتاب مبين محمد
اگر من به حب محمد رهينم
تو چوني عدوي رهين محمد؟
به عيسي نرست از تو ترسا، نخواهد
همي رستن اين بو معين محمد
منم مستعين محمد به مشرق
چه خواهي از اين مستعين محمد؟
چه داري جواب محمد به محشر
چو پيش آيدت هان و هين محمد؟