مثنوي

هر که بر خوان اين هوس خام است
نيست معني درو، همه نام است
هر که از عشق بي خبر باشد
اندرين ره بسان خر باشد
بي خبر در بريدن منزل
قند بر دوش و کاه و جو در دل
روز و شب، سال و ماه آواره
در بيابان نفس اماره
هر که عاشق نگشت در معني
آدمي صورت است و خر معني