الحکاية والتمثيل

کرد آن ديوانه را مردي سؤال
گفت هان چوني تو اي شوريده حال
گفت بر هر پهلوئي گشتم براه
هم بتر من آمدم بيگاه و گاه