الحکاية والتمثيل

از سريست اين سر که در روز جزا
باز خوانند امتان با انبيا
ليک فردا دوستانش را بناز
تا ابد دايم بحق خواننده باز
دوستي نبود که در وقت بلا
از خليل خويش ياد آيد ترا
گر ترا نقدست در خلت مقام
نقد جانت ذکر حق بايد مدام