الحکاية والتمثيل

کاملي گفتست ازاهل يقين
گر جهودان جمله بگزينند دين
زان مران چندان نيايد دلخوشي
کز سر دردي کسي بر سرکشي
در ره اين درد آيد دردناک
هم درين دردش بود رفتن بخاک
زيسته در درد و رفته هم بدرد
رفته زين عالم بدان عالم بدرد