الحکاية والتمثيل

گفت با مجنوني شبي ليلي براز
کاي بعشق من ز عقل افتاده باز
تا تواني با خرد بيگانه باش
عقل را غارت کن و ديوانه باش
زانک اگر تو عاقل آئي سوي من
زخم بسياري خوري در کوي من
ليک اگر ديوانه آئي در شمار
هيچکس را با تو نبود هيچ کار