الحکاية والتمثيل

مفتئي را ديد آن پرهيزگار
بر در سطلان نشسته روز بار
فتوئي پرسيد ازو مرد حليم
گفت اين چه جاي فتويست اي سليم
مرد گفتش بر در شاه و امير
هم چه جاي مفتيانست اي خرده گير