در مناجات گويد به وضع مطايبه

خدايا دارم از لطف تو اميد
که ملک عيش من معمور داري
بگرداني بلاي زهد از من
قضاي توبه از من دور داري