در وصف قلعه دارالامان کرمان گويد

حريم قلعه دارالامان که در عالم
چو آسمان به بلنديش نيست همتائي
به نسبت من و با استري که من دارم
به راستي که بلائي است اين نه بلائي