در وصف کاخ سلطاني گويد

نشستن با نشاط و کامراني
طرب کردن در اين کاخ کياني
مبارک باد بر شاه جهانبخش
سليمان دوم جمشيد ثاني
ابواسحان سلطان جوانبخت
که بر خوردار بادا از جواني