در حسرت بي پولي گويد

اي اقچه گرد روي کاني
اي بي تو حرام زندگاني
اي راحت جان و قوت دل
اي مايه عيش و کامراني
تا کي باشد عبيد بي تو
تن داده به عجز و ناتواني