در نصيحت

اي دل ز اهل و اولاد ديگر مکش ملامه
در شهر خويش بنشين بالخير والسلامه
آن قوم بي کرم را يک بار آزمودي
« من جرب المجرب حلت به الندامه »