در وصف ايوان سلطاني گويد

چه خوش باشد در اين فرخنده ايوان
نشان افزودن و مجلس نهادن
به ياد بزم سلطان جوانبخت
نشستن شاد و داد عيش دادن
چو من دل درمي و معشوق بستن
به روي دوستان در بر گشادن