در مناجات گويد

چون در اين دنيا عزيزم داشتي يارب به لطف
وز بسي نعمت نهادي بر من مسکين سپاس
اندر آن دنيا عزيزم دار زيرا گفته اند
« خوش نباشد جامه نيمي اطلس و نيمي پلاس