در تزکيه نفس خود

عبيد اين حرص مال و جاه تاکي
جهان فانيست رو ترک جهان گير
چو مردان دامن از دنيا بيفشان
وزين گرداب خود را بر کران گير
ز مسجد رخت بر کوي مغان کش
سرا در کوي صاحب دولتان گير