در کنايه به کسي

در علم حساب ار زانک راي تو تبه باشد
بر کس چه نهي تهمت کس را چه گنه باشد
سهو است ترا اي جان انديشه از اين به کن
نون را صد و شش خواني ليکن صدوده باشد