در حل فال گويد

چون ز بهر فال بگشائي کتاب
از عبيد آن فال را بشنو جواب
حرف اول را ز سطر هفتمين
بنگر از راي بزرگان سر متاب
از حروف آن حرف کاندر فاتحه است
باشد آن بي شک دليل فتح باب
وآنچه شرحش ميدهم کان نامده است
نيک باشد گر کني زان اجتناب
ثا و جيم و خا و زا آنگاه شين
ظاء و فا والله اعلم بالصواب