در مدح شاه شيخ ابواسحق

اي دوش چرخ غاشيه گردان جاه تو
خورشيد در حمايت پر کلاه تو
شاه جهان سکندر ثاني جمال دين
اي برتر از شهان جهان دستگاه تو
تا چشم دشمنان شود از بيم او سفيد
سر بر فراخت پرچم گيسو سياه تو
در دعوي سعادت دنيا و آخرت
نزديک عقل داد و کرم بس گواه تو
در معرضي که جيش تو بر خصم چيره شد
خورشيد تيره گشت ز گرد سپاه تو
تو جان عالمي و علي سهل جان جان
تو در پناه خالق و او در پناه تو
تا در پي همند شب و روز و ماه و سال
بادا خجسته روز و شب و سال و ماه تو